Poniedziałek - Piątek  8-19
Sobota  8-13

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest GROMGAZ  ul. Prądnicka 81, 31-202 Kraków lub
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 32-005 Niepołomice.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających z obrotu gospodarczego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia umowy. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez Firmę GROMGAZ. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do O
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Firmy GROMGAZ,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz Firmy GROMGAZ usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Firmę GROMGAZ w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Firmę GROMGAZ jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.Polityka cookies

Live Chat